top of page

MOMentumist

Abi ettevõtluses - MOMentum" on ERASMUS+ projekt, mis edendab ettevõtlusõpet ja sotsiaalset ettevõtlust emade, eriti ebasoodsas olukorras olevate emade hulgas.

Projekti “MOMentum” eesmärk on tuua esile naiste, eriti emade oluline roll ettevõtluses, laisaks tahetakse projektiga võidelda stereotüüpidega ja pakkuda eeskujusid ettevõtluses. Kasutades uudset rollimängulise hariduse lähenemist, püüab MOMentum tugevdada emade ettevõtlikkusoskusi. Projekti lõppeesmärk on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ettevõtluses.

Lisaks suurendab projekt kutsehariduse ja -koolituse võimaluste paindlikkust. Noored emad ja ebasoodsas olukorras olevad emad ei saa alati osaleda ametlikes haridus- või kutseõppeprogrammides, kuna neil napib aega ja/või nad peavad perevajadused esikohale seadma. Seega toetab see projekt uue metoodika ja digitaalse tööriistakomplekti väljatöötamist, mis pakub emadele rohkem võimalusi osaleda kutseõppes, kohandada ajakava vastavalt oma vajadustele ja võimalust seda igal ajal ümber kujundada. Kutsehariduse paindlikkus ja digitaalsed võimalused on MOMentumi võtmekomponentideks.

"MOMentum" eesmärgid on:

1. edendada emade, eriti ebasoodsas olukorras olevate emade ettevõtlusõpet ja sotsiaalset ettevõtlust;

2. innustada emasid läbi eeskujuhariduse võtma riski asutada oma ettevõtet;

3. võidelda stereotüüpidega naiste vastu, kes: soovivad pärast sünnitust uuesti töötada, on sisserändajad, vallalised või sotsiaalsete vajadustega;

4. tuua välja töötamise ja uuenduste olulisus ema psühholoogilise, emotsionaalse, kultuurilise ja sotsiaalse tasakaalu jaoks;

5. motiveerida ja aidata emasid, eriti ebasoodsas olukorras olevaid, oma tööd looma;

6. tõhustada emade võtmeoskuste ja -pädevuste omandamist;

7. tugevdama koolitajate/koolitajate/asjaomaste spetsialistide oskusi ja pädevusi seoses mumpreneurusega;

8. edendada majanduslikku, sotsiaalset ja soolist võrdõiguslikkust.

Selle ettepaneku vajadused on järgmised:

> Töötute/mitteaktiivsete emade motiveerimine oma kutse- ja pehmete oskuste parandamiseks;

> emade toetamine töö jätkamisel ja uuenduste tegemisel, olenemata nende kohustustest perekonna ees;

> Töötute/mitteaktiivsete emade motiveerimine asutama oma idufirmasid ja looma oma tulevikku läbi kutseõppe mitteformaalses hariduses;

> teadlikkuse suurendamine emadusprobleemide, soolise võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse kaasatuse kohta ettevõtluses;

> sotsiaalsete ootuste ja hoiakute muutumine töötute/mitteaktiivsete emade suhtes;

 Uute hoiakute ja kõigile võrdsete võimalustega keskkondade kujundamine;

> Eeskujuhariduse ja mängude kasutamise tõhustamine kutsehariduses ja -koolituses.

Projekti MOMentum kaudu arendab partnerlus uut rollimudelitel ja digitaalsel avatud õppel põhinevat metoodikat emade kutsehariduse toetamiseks.

Projekti peamised tulemused on:

• R1 – Gamified Role-model hariduse metoodika

• R2 – Eeskuju hariduse tööriistakomplekt

• R3 – Ettevõtlushariduse tööriistakomplekt

• R4 – Gamified haridusrakendus

Nende projektitulemuste väljatöötamine hõlmab iga partnerriigi sihtrühmade katsetamist, fookusgruppe ja mänguteste. See võimaldab partnerlusel metoodikat ja projekti tulemusi täiustada ja täiustada. Selle metoodika ja tööriistakomplekti kaudu püüab projekt vastata nii sihtrühmade kui ka partnerorganisatsioonide vajadustele.

bottom of page